Grote giftenwerving in NL anno 2011

Al jaren houd ik mij bezig met het werven van grote giften voor non-profit organisaties. Wat ik me meer en meer begon af te vragen, was hoe zij zich (sectorbreed) ontwikkelen op dit gebied. Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen de diverse (CBF)sectoren te bespeuren? Of wanneer de hoogte van de som der baten verschilt? Om dit te toetsen heeft Nassau in het najaar van 2010 een onderzoek verricht onder ruim 50 organisaties, aan de hand van het Nassau scoremodel. Hiermee is er voor het eerst een overzicht beschikbaar van de ontwikkeling van grote giftenwerving in Nederland binnen de gehele fondsenwervingsector en binnen de subsectoren cultuur, goede doelen, zorg, universiteiten en welzijn.


Toelichting Nassau scoremodel
Het Nassau scoremodel analyseert een vijftal gebieden. Ten eerste (1) wordt gekeken naar de strategie van een organisatie. In hoeverre heeft de organisatie de ambitie in kaart om grote giften te werven? Ten tweede (2) wordt voor ‘creatie’ onderzocht in welke mate de organisatie in staat is het strategisch kader om te zetten in een aansprekende case for support. Daarnaast wordt (3) gekeken naar het prospectmanagement van een organisatie. In hoeverre is de organisatie in staat haar doelgroep en (potentiële) donateurs in kaart te brengen? Als vierde (4) wordt gekeken naar de interne organisatie en in welke mate hier kennis en praktische ervaring aanwezig is. Tot slot (5) toetst het Nassau scoremodel in hoeverre een organisatie ook tot actie overgaat en de gemaakte plannen uitvoert.

Resultaten
De gemiddelde score van alle organisaties ligt tussen de 2 en 3 (op een schaal van 0-5). Gemiddeld wordt het hoogst gescoord op strategie (2,65). De onderzochte organisaties hebben grote ambities en er is een groot intern draagvlak om deze ambities te realiseren. Daarnaast valt op dat in veel organisaties het bestuur zich betrokken voelt bij het werven van fondsen en zich wil inzetten.

Het laagst scoren de organisaties op prospect management. Vele beschikken onvoldoende over een databasesysteem waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens van (potentiële) grote gevers worden opgeslagen.

Opvallend
Bij het analyseren van de onderzoeksresultaten viel ons al snel op dat de verschillende sectoren geen substantiële verschillen laten zien bij het opzetten van grote giftenwerving. Ook bij de indeling naar verschillende som der baten was geen opvallend verschil zichtbaar.

Erg blij was ik, toen ik zag dat bij de meeste organisaties het bestuur en de directie hebben aangegeven actieve steun en inzet te willen verlenen wanneer de organisatie overgaat tot uitvoering. Erg belangrijk, want dit is een cruciale succesfactor bij het werven van grote giften. Daar tegenover staat wel dat de meeste organisaties nog niet tot (proactieve) werving zijn overgegaan. Dus of zij deze belofte gaan waarmaken is nog even de vraag.

Tenslotte merkte ik tijdens de onderzoeksgesprekken dat veel organisaties heel goed weten waarom zij grote giften willen werven en waaraan zij de opbrengsten willen besteden. Echter, of (potentiële) grote gevers de plannen haalbaar achten, wordt nog niet getoetst. Ook of de case for support aansluit bij de belevingswereld en verwachtingen van grote gevers, wordt nog niet bij prospects verkend.

In dit laatste punt zie ik een uitdaging voor de sector: het is nu tijd om de blik naar buiten te richten en in contact te treden met potentiële grote gevers. Vraag hen wat hen aanspreekt, wat hen beweegt, waarom zij de organisatie steunen. Luister goed wat zij te melden hebben, deze gesprekken leveren belangrijke handvatten voor je grote giftenstrategie!

Het volledige onderzoeksrapport is eind mei door Nassau gepubliceerd en via onze website www.nassau.nu te downloaden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten